Upvest logo
Nabídka investicProcesO UpvestuFAQInsights
Začít investovatPřihlásit se

Oznámení Whistleblowing

Tato stránka umožňuje oznamovateli informovat Upvest o skutečnostech, o kterých se dozvěděl přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy, nebo byl sám cílem nevhodného chování (dále jen „Oznámení“). Oznámení mohou učinit i osoby nespadající pod uvedenou definici oznamovatele.

Osobní údaje, pokud jsou od oznamovatele získány, jsou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení relevantnosti a řešení konkrétního Oznámení, právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti ze strany Upvestu dle znění zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

K předání získaných osobních údajů třetím stranám nedochází, příjemcem jsou pouze výlučné osoby (tzv. Příslušné osoby, viz kontakty níže). Osobní údaje budou archivovány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Další informace, týkající se zpracování a ochrany osobních údajů včetně uplatnění výkonu vašich práv naleznete zde

Kdo je oznamovatel

Osoba, která pro Upvest vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost, kterou se rozumí:


 • závislá práce vykonávaná v pracovněprávním vztahu,

 • samostatná výdělečná činnost,

 • výkon práv spojených s účastí v Upvestu,

 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

 • dobrovolnická činnost,

 • odborná praxe / stáž,

 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Jak podat oznámení

Oznámení můžete podat:


 • Níže uvedeným Příslušným osobám, se kterými si případně můžete i sjednat osobní setkání:

  Karolína Šmolíková, Specialistka Compliance, tel.: +420 725 336 881

  (společně dále jen „Příslušné osoby“ či „Příslušná osoba“) Společná e-mailová adresa Příslušných osob: prislusna_osoba@upvest.cz.

 • Přes vnitřní oznamovací systém Société Générale (mateřská společnost Upvestu) -https://report.whistleb.com/cs/portal/socgengroup

 • Písemně – Na adresu společnosti k rukám Příslušné osoby

  upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

  na obálku uvést „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující vaši totožnost.

Oznámení můžete provést i anonymně.

Jaký je další postup?

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho hlášení spadá pod definici hlášení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen„ZoOO“) či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen Příslušným osobám. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Příslušná osoba oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

To neplatí v případech, kdy identita oznamovatele bude vyžádána orgány veřejné moci. Příslušná osoba však musí o této skutečnosti oznamovatele předem vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Proti oznamovateli nebudou aplikována odvetná opatření v případě, že toto Oznámení bude učiněno v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZoOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. To neplatí v případě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy orgánem příslušným pro řešení hlášení je Finanční analytický úřad.

V případě, že se vaše oznámení či dotaz týká jiné oblasti, budete přesměrováni na jiný odpovědný útvar Upvestu.

Kontakt

info@upvest.cz

+420 773 633 925

upvest s.r.o.
Jindřišská 937/16
110 00 Praha 1Nové Město

IČ: 05835526

 

Sledujte nás

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Copyright © 2024