Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Pro developery
 • O nás
 • FAQ
 • Blog
 • cz / en
 • Přihlásit se

Pravidla pro zpracování osobních údajů

I.

Společnost poskytuje financování developerským společnostem za účelem realizace konkrétních nemovitostních projektů. Na těchto projektech umožňuje participovat svým Investorům, jejichž osobní údaje bude Společnost zpracovávat v souladu s těmito pravidly.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů Investorů je důležitým faktorem pro řádné fungování poskytování financování a investování Investorů, proto s osobními údaji, které jsou Společnosti sděleny, je zacházeno v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (známým také jako „GDPR“).

II.

Osobní údaje, které Společnost zpracovává

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, se může lišit podle účelu, za kterým je zpracováváme. Liší se tedy např. rozsah údajů zpracovávaných o běžných návštěvnících našich stránek (dále jen „Uživatelích“) od rozsahu údajů, které zpracováváme ve vztahu k registrovaným Investorům na Platformě. Za účelem poskytování našich služeb můžeme zpracovávat následující osobní údaje. • Přihlašovací údaje:

  Emailová adresa a heslo, které není nikdy uloženo ve své otevřené formě (heslo je ukládáno v zašifrované podobě pomocí jednocestné hashovací funkce). Tyto údaje používáme pro autentizaci a autorizaci činnosti uživatele na Platformě.

 • Osobní údaje nutné pro identifikaci a kontrolu Investora:

  Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, telefonní číslo, rodné číslo, fotokopie přední a zadní strany primárního dokladu totožnosti, fotokopie přední strany dodatečného dokladu totožnosti, číslo bankovního účtu Investora. V případě právnických osob jsou to také IČ, adresa sídla, a údaje o statutárním orgánu, osobní údaje o skutečných majitelích, vlastnické struktuře a řídící struktuře v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tyto údaje jsou také použity pro identifikaci Uživatele při uzavírání Smluvní dokumentace a jeho následné kontroly při jím vykonávaných procesech na Platformě.

 • Transakční informace:

  Informace vztahující se k provádění platebních příkazů Investora na Platformě a informace související s pohybem peněz a zůstatkem na Účtu. Jsou jimi např. záznamy o připsání peněz na Účet nebo zadání a vykonání Platebního příkazu.

 • Online identifikátory:

  Geo lokace, otisk prohlížeče, IP adresa, verze operačního systému, typ zařízení apod. Tyto údaje uchováváme pouze po omezenou dobu za účelem zjištění a analýzy případných technických problémů naší Platformy a pro účely uživatelské podpory.

 • Data o používání aplikace:

  Data dobrovolně poskytnutá v uživatelských dotaznících, data související s interakcí s veřejnými příspěvky na sociálních sítích, data o akcích Uživatele na Platformě, data posbíraná pomocí Cookies a souvisejících technologií. Více o Cookies, které používáme na Platformě se dozvíte zde.

 • Agregované údaje:

  Zpracovávané osobní údaje můžeme agregovat a segmentovat za účelem lepšího porozumění našim Uživatelům, zlepšení našich služeb a vylepšování naší Platformy.

III.

Účel zpracování osobních údajů

Primární účel, za kterým osobní údaje sbíráme, ukládáme a zpracováváme je poskytnout Uživatelům bezpečnou, efektivní a uživatelsky příjemnou službu zejména pro účely participace na Úvěrech poskytovaných za účelem realizace vybraných nemovitostních projektů.

Společnost nikdy nebude prodávat ani pronajímat osobní údaje jiným subjektům.

Obecně používáme tyto informace pro vývoj, provoz a zlepšování Platformy a našich služeb.


Podrobněji můžeme poskytnuté informace využívat následujícím způsobem: • Za účelem dodržení právního a regulatorního rámce:

  Společnost upvest s.r.o. je z důvodu nabízení svých služeb a provozování Platformy regulována Českou národní bankou a je zapsána v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu. Z tohoto důvodu musí Společnost postupovat v souladu s příslušnou regulací a souvisejícími zákony. Tzn., že jsme povinni poskytovat některé osobní údaje bankovním institucím, u kterých vede Společnost své bankovní účty a také České národní bance jako regulátorovi naší činnosti.

 • Za účelem komunikace s Investorem:

  Pro zajištění našich služeb a z ujednání ve smluvní dokumentaci uzavřené s Investorem jsme oprávněni komunikovat s investorem v elektronické, telefonické, či písemné podobě. Pro tento účel využíváme zejména poskytnutých kontaktních údajů v podobě emailové adresy, telefonního čísla nebo adresy trvalého pobytu.

 • Pro marketingové účely:

  Na základě vašich preferencí vám můžeme zasílat marketingové sdělení, která mohou být založena na základě dat sbíraných o chování na Platformě, případně vyplývajících z uživatelských průzkumů. Emailové adresy, získané při registraci Uživatele emailem a heslem na Platformě, jsme oprávněni využít k zasílání novinek ohledně Platformy a produktů subjektů, které jsou součásti holdingu Společnosti. Toto činíme z důvodu ochrany svého oprávněného zájmu zachovat některé služby platformy bezplatné (např. zobrazení detailního popisu investičních příležitostí). Nicméně, ze zasílání těchto marketingových sdělení se můžete kdykoliv snadno odhlásit přímo v zaslaných emailových sděleních.

 • Pro zlepšování našich služeb a vývoj Platformy:

  Za tímto účelem zpracováváme zejména informace o používání Platformy, které analyzujeme, abychom mohli vylepšovat Platformu ke spokojenosti našich Uživatelů a Investorů.

 • Za účelem uživatelské podpory:

  Při komunikaci s Vámi jako Uživateli a Investory využíváme sbírané informace, abychom správně pochopili, vyhodnotili a vyřešili Váš případný dotaz nebo problém, na který při využívání naší služby a Platformy můžete narazit.

IV.

Způsob uložení a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto dbáme na to, abychom Vaše údaje ukládaly s patřičnou fyzickou a technickou ochranou a naše interní procesy jsou nastavené tak, aby se Vaše osobní údaje nedostaly do nepovolaných rukou.Naše elektronická aplikace, Platforma, splňuje po technické stránce přísná kritéria týkající se bezpečného uložení a nakládání s daty. Jakákoliv elektronická komunikace mezi Uživateli a Platformou je šifrována. Jakékoliv další komunikace aplikace se službami třetích stran (za účelem autentizace Uživatele, služba na zasílání transakčních emailů, ukládání systémových záznamů apod.), které naše aplikace využívá ke svému fungování za účelem poskytování našich služeb, je také šifrována. Vaše údaje tak nikdy neposíláme nešifrovanými kanály. Dále Vaše heslo nikdy neukládáme v otevřené podobě. Fotokopie Vašich dokladů jsou před uložením dále zašifrovány a uloženy na datových úložištích v EU.

V.

Vaše Práva týkající se zpracování osobních údajů

Pro Vaší lepší kontrolu nad osobními údaji Vám garantujeme mimo jiné následující práva: • Právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme:

  Pro Vaši kontrolu nad tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, jsme povinni Vám vystavit kopii těchto údajů. Z důvodů složitosti vypracování takové kopie nám to však může trvat delší dobu, ne však déle, než 30 dní. Kvůli administrativní náročnosti zpracování této kopie Vám při opakované žádosti o kopii Vašich osobních údajů můžeme účtovat poplatek přiměřený náročnosti zpracování této kopie.

 • Právo na změnu osobních údajů:

  V případě, že ve Vašich osobních údajích dojde ke změně nebo zjistíte, že je evidujeme s chybou, jsme povinni vyhovět Vaší žádosti o jejich změnu. Zde si vyhrazujeme právo Vás před Vámi navrženou změnou kontaktovat a ověřit si Vaši totožnost z důvodu zamezení případného podvodného jednání a pokusů o podvržení Vaší totožnosti třetí stranou.

 • Právo “být zapomenut(a)”:

  Můžete nás zažádat o výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Toto právo se však nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou již uvedeny např. ve smlouvách, které jsme spolu uzavřeli a na které se vztahuje povinná archivační doba, nebo těch údajů, které musíme uchovávat kvůli našim povinnostem plynoucím z regulačního rámce našich služeb a z důvodu plnění uzavřených smluv.

 • Právo na odvolání souhlasu:

  V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo tento souhlas odvolat. Po odvolání ukončíme zpracování těch osobních údajů, k jejichž zpracování nás nezavazuje jiný právní titul než Váš předchozí souhlas.

 • Právo na námitku ke zpracování osobních údajů:

  Pokud si nepřejete, abychom dále zpracovávaly osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete uplatnit tzv. námitku. Námitku a její odůvodnění zasílejte info@upvest.cz.Instrukce k vykonání kteréhokoliv z těchto práv najdete jako Investor ve svém uživatelském profilu na https://app.upvest.cz/user/profile nebo nám napište na info@upvest.cz a my se budeme neprodleně Vaší žádostí zabývat.

VI.

Doba a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány pouze po nezbytně dlouhou dobu v souladu s GDPR a v rámci realizace účelů zpracování uvedených výše. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronickou formou. Pokud nám jiné zákonné povinnosti vyplývající z plnění smluv či regulatorního právního rámce nestanoví jinak, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 10 let od jejich poskytnutí.

VII.

Možnost sdělení osobních údajů třetím osobám

Společnost a případně další členové skupiny Společnosti mimo výše uvedenou možnost předání osobních údajů subjektům vymezeným v těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů nezpřístupní osobní údaje třetím osobám, s výjimkou:Subjektům, které poskytují Společnosti správu Platformy a jejích internetových stránek či které se podílejí na jejich vývoji, provozu a údržbě.


Případů, kdy je Společnost povinna podle příslušných právních předpisů či dle soudních rozhodnutí a/nebo rozhodnutí úřadů státní správy či samosprávy nebo obdobných institucí tyto osobní údaje poskytnout.

VIII.

Možnost změny a doplnění těchto pravidel

Vyhrazujeme si právo Pravidla pro zpracování osobních údajů kdykoliv ve Váš prospěch jednostranně změnit, upřesnit nebo doplnit. O těchto změnách budete vždy řádně informováni.

IX.

Závěr

Investoři a registrovaní Uživatelé se s výše uvedenými informacemi podrobně seznámili, rozumí jim a s výše uvedeným zněním Pravidel pro zpracování osobních údajů bezvýhradně souhlasí. V případě, kdy se Uživatel domnívá, že Společnost porušila svou zákonnou povinnost na úseku správy osobních údajů, může nás kontaktovat na adrese info@upvest.cz. Uživatelé se rovněž mohou s případnou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro dohled nad správností zpracování osobních údajů zřídila Společnost pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů.Tato Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou platná a účinná od 25. 5. 2018 a nahrazují veškerá předchozí ujednání.Plné znění těchto Pravidel pro zpracování osobních údajů včetně přílohy s definicemi pojmů lze rovněž stáhnout jako PDF.

Společníkem upvest s.r.o. je

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

  novyprojekt@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2021, upvest s.r.o., IČ: 05835526
Začít investovatPřihlásit se